• {{i.ChiName}} {{i.Price}} {{displayWithoutSign(i.Change)}}
股市行情表 (中港、亞洲及歐洲市場於交易日收市後晚上12時更新當天數據。 北美市場於交易日收市後香港時間早上6時更新當天數據。)
交易日期: 頁數:12345678
停牌     s 可拋空 第1-300項|共2143項
股票
代號
公司開市最高最低收市升/跌升跌率%成交股數成交金額10天
平均線
20天
平均線
 
60005恒指瑞銀七四熊F0.1210.1210.1070.107-0.015-12.2951.05百萬11.62萬0.160.16
60008恒指高盛七九牛L0000.42+0.02+5000.360.36
60009恒指法興七甲牛I0000.4+0.015+3.896000.350.35
60010恒指法興七十牛N0000.39+0.015+4000.340.34
60018恒指瑞銀七四熊G0.2080.2080.1980.2-0.01-4.7621.19百萬23.80萬0.240.24
60020恒指法興七十牛O0000.44+0.01+2.326000.390.39
60025恒指法興七甲牛M0000.43+0.01+2.381000.380.38
60032恒指匯豐七甲牛I0.0990.1110.0990.11+0.011+11.1111.17千萬1.24百萬0.080.07
60041騰訊東亞八一牛D0.340.370.340.37+0.06+19.35560.00萬21.16萬0.250.23
60043友邦東亞八一牛A0.640.660.620.62-0.04-6.06148.20萬31.20萬0.610.61
60050長和東亞八一牛B0.1160.1170.1160.116002.90百萬33.68萬0.110.10
60052港交東亞八一牛B0.1480.1820.1480.172+0.034+24.6389.70百萬1.65百萬0.110.12
60053恒指摩通七四熊C0.1140.1150.0990.101-0.019-15.8332.07千萬2.14百萬0.160.16
60065騰訊瑞銀七甲牛C0000.39+0.04+11.429000.280.25
60066騰訊瑞銀七十牛B0.3350.360.3350.36+0.065+22.03471.00萬24.53萬0.240.21
60067恒指法巴七九牛A0000.45+0.015+3.448000.400.40
60070恒指法巴七十牛B0.430.430.430.44+0.015+3.5295.00萬2.15萬0.390.38
60071恒指匯豐七甲熊C0.0170.0180.0130.013-0.007-353.31百萬5.52萬0.060.06
60072恒指匯豐七十熊E0.1090.1110.0970.099-0.016-13.9136.94億7.16千萬0.140.15
60073南中瑞銀七十牛A0000.17100000.170.18
60074A中瑞銀七九牛A0000.1400000.140.14
60079恒指高盛七乙牛I0.1590.1720.1590.173+0.015+9.4944.81百萬77.61萬0.120.12
60081恒指瑞銀七十牛A0.1530.1530.1530.156+0.016+11.42951.00萬7.80萬0.110.11
60082恒指瑞銀七十牛H0000.143+0.011+8.333000.100.10
60091恒指瑞信七乙牛X0.1810.1850.180.184+0.016+9.5247.66百萬1.41百萬0.130.13
60094中移瑞信七十熊A0.0770.0820.0750.072-0.038-34.5452.59百萬20.05萬0.130.12
60095恒指瑞信七甲牛M0000.395+0.015+3.947000.340.34
60096恒指瑞信七甲牛N0000.43+0.02+4.878000.370.37
60097銀河匯豐七甲牛B0000.158+0.009+6.04000.140.13
60098恒指瑞信七甲牛O0000.45+0.015+3.448000.400.40
60102吉利瑞信七乙牛A0000.3600000.410.36
60124中聯瑞信七乙牛A0.2370.2370.2080.208-0.008-3.7046.00萬1.36萬0.160.14
60131金沙瑞信七甲熊A0000.057-0.005-8.065000.070.08
60135友邦瑞信七甲熊A0.0180.0260.0180.025+0.005+2551.20萬1.28萬0.030.03
60137恒指瑞信七乙牛Y0.1450.1570.1450.158+0.016+11.2681.70百萬25.79萬0.110.11
60139恒指瑞信七九牛G0.1140.1170.1140.117+0.011+10.3771.65百萬19.14萬0.080.08
60145恒指法巴七甲牛Z0.150.1640.150.162+0.011+7.2856.09千萬9.55百萬0.120.12
60149恒指法巴七乙牛C0.1460.1590.1450.158+0.013+8.9664.35千萬6.63百萬0.110.11
60156恒指摩通七乙牛C0.1590.1710.1590.17+0.013+8.283.45百萬58.20萬0.120.12
60160恒指摩通七十牛J0000.199+0.015+8.152000.150.15
60165港交摩通七七熊B0.2470.2470.2140.219-0.036-14.1183.13百萬69.62萬0.280.27
60171恒指瑞銀七甲牛S0000.415+0.02+5.063000.360.36
60173恒指瑞銀七甲牛T0000.38+0.015+4.11000.330.33
60174恒指瑞銀七十牛R0000.385+0.015+4.054000.340.34
60175中壽摩通七乙牛C0.550.560.550.57+0.02+3.63620.00萬11.10萬0.460.45
60178恒指法興八四牛D0000.171+0.014+8.917000.120.12
60180恒指法興八四牛E0.1240.1240.1240.124+0.01+8.7725.00萬62000.080.08
60183恒指法巴七九牛B0000.43+0.015+3.614000.380.38
60185恒指法巴七十牛C0000.42+0.015+3.704000.370.37
60186恒指法巴七九牛C0000.41+0.015+3.797000.360.36
60187恒指法巴七十牛D0000.4+0.015+3.896000.350.35
60195恒指摩通七甲牛M0000.405+0.015+3.846000.350.35
60201匯豐海通七九牛A0000.11500000.110.11
60206恒指麥銀八二牛A0000.14100000.120.12
60211恒指麥銀八二牛B00000000.000.00
60214建行海通七九牛A0.1290.1290.1290.129-0.001-0.76941.00萬5.29萬0.110.12
60217中移法興七十牛E0.1040.1060.1020.106+0.03+39.4742.32百萬24.14萬0.060.07
60218長和法興七甲牛B0.1060.1060.1060.106006.00萬63600.100.09
60220恒指摩通七乙牛I0000.435+0.015+3.571000.380.38
60236中化法興七甲牛A0000.057+0.004+7.547000.050.06
60237騰訊東亞七四熊D0.040.0480.0250.026-0.069-72.6321.75百萬5.82萬0.150.18
60238新地法興八四牛A0000.17+0.002+1.19000.150.15
60246恒指麥銀七三牛E0000.24200000.210.22
60248恒指瑞銀七三牛F0000.74+0.01+1.37000.700.70
60249恒指瑞銀七四牛B0000.79+0.02+2.597000.740.74
60250恒指瑞銀七六牛B0000.98+0.01+1.031000.940.94
60251恒指瑞銀七七牛A0000.52+0.01+1.961000.500.50
60258恒指瑞信七三牛A0000.76+0.02+2.703000.710.71
60260恒指瑞信七三牛B0000.83+0.02+2.469000.780.78
60261恒指法興七甲牛N0000.43+0.01+2.381000.380.38
60264恒指法興七甲牛O0000.41+0.01+2.5000.360.36
60278恒指法興七甲牛P0000.39+0.01+2.632000.340.34
60280恒指高盛七甲牛E0.3850.390.3850.4+0.01+2.5641.08千萬4.16百萬0.340.34
60282恒指高盛七九牛M0000.435+0.02+4.819000.380.38
60284恒指高盛七甲牛F0000.45+0.015+3.448000.400.40
60285恒指匯豐七七牛C0000.32+0.015+4.918000.280.28
60286恒指匯豐七六牛C0000.31+0.015+5.085000.270.27
60293恒指瑞信七乙牛O0.1630.1630.1630.166+0.016+10.66712.00萬1.96萬0.120.11
60299中企瑞信七乙牛B0.0940.1010.0930.1+0.007+7.5271.97千萬1.88百萬0.080.08
60301恒指海通七乙牛A0000.5+0.005+1.01000.460.46
60305恒指海通七乙牛B0.4450.4450.4450.445+0.02+4.70651.00萬22.70萬0.390.39
60310恒指海通七乙牛C0.4250.4250.4250.425+0.025+6.2550.00萬21.25萬0.370.37
60313恒指海通七十牛C0000.42+0.015+3.704000.370.37
60317恒指瑞銀七三熊J0000.117-0.014-10.687000.160.16
60318恒指瑞銀七六熊A0.0270.0270.010.013-0.017-56.6672.97百萬4.72萬0.070.07
60319盈富瑞銀七甲牛A0.3550.3550.3550.355+0.01+2.8994.80百萬1.70百萬0.300.30
60336恒指摩通七甲牛A0000.77+0.02+2.667000.720.72
60337恒指摩通七乙牛B0000.86+0.01+1.176000.810.81
60339中企摩通七九牛A0000.4+0.005+1.266000.380.38
60340恒指瑞銀七乙牛A0000.175+0.016+10.063000.120.12
60348港交摩通七六牛A0.4550.470.4550.47+0.03+6.8189.00萬4.17萬0.410.42
60349港交摩通七七牛A0000.53+0.03+6000.470.48
60350恒指法興八四牛G0000.133+0.011+9.016000.090.09
60352恒指法興八四牛H0.1560.1560.1560.156+0.014+9.85915.00萬2.34萬0.110.11
60363恒指瑞信七十牛O0000.39+0.015+4000.330.33
60364恒指瑞信七十牛P0000.415+0.005+1.22000.360.36
60367中聯摩通七甲牛A0.2280.2280.2050.2-0.008-3.8463.69百萬76.25萬0.140.13
60368長和匯豐七六牛A0000.2600000.250.25
60369長和匯豐七六熊A0.20.20.20.2-0.002-0.9940.00萬8.00萬0.210.21
60372恒指瑞信七十牛Q0000.435+0.02+4.819000.380.38
60373新地匯豐七六牛A0000.5300000.520.52
60375恒指摩通七乙牛Y0.1490.1620.1480.161+0.014+9.5242.96百萬46.52萬0.110.11
60376恒指摩通七乙牛F0.1870.1910.1870.191+0.014+7.918.00萬1.52萬0.140.14
60378銀河匯豐七六牛A0000.28+0.005+1.818000.270.26
60381金沙匯豐七七牛A0.210.210.210.209+0.005+2.4518.00萬1.68萬0.190.19
60383金沙匯豐七乙熊B0.010.010.010.01-0.002-16.6672.00百萬2.00萬0.030.04
60385建行匯豐七八牛D0.0710.0770.0710.075+0.002+2.741.91百萬14.41萬0.060.07
60386恒指瑞銀七十牛S0000.32+0.015+4.918000.280.28
60388騰訊匯豐七六牛A0001.29+0.05+4.032001.181.16
60390建行匯豐七乙牛A0000.29500000.290.29
60392恒指瑞銀七乙牛F0000.4+0.02+5.263000.350.35
60394建行匯豐八一熊A0.0520.0540.0470.049-0.003-5.7692.20百萬11.07萬0.070.06
60395農行匯豐七八牛A0000.1600000.150.15
60399友邦匯豐七六牛A0002.1500002.102.10
60400恒指瑞銀七九牛H0.4250.4250.4250.425+0.02+4.9381000042500.370.37
60401工行匯豐七七牛A0000.21600000.200.21
60402恒指瑞銀七九牛I0000.44+0.015+3.529000.390.39
60405恒指匯豐七甲牛J0.1380.1380.1380.138+0.009+6.9775.00萬69000.110.11
60410恒指瑞信七乙牛Q0.090.0920.090.099+0.009+1036.00萬3.25萬0.070.07
60412恒H匯豐七七牛A0000.425+0.005+1.19000.400.41
60419恒指摩通七十牛W0.40.40.40.4+0.015+3.8961000040000.340.34
60426恒指瑞銀七九牛F0.1260.1260.1260.126+0.011+9.56510.00萬1.26萬0.090.08
60428恒指匯豐七三牛A0000.66+0.01+1.538000.630.63
60432恒指高盛七甲牛X0000.159+0.016+11.189000.110.11
60435港交摩通七六牛D0.2230.2440.2230.236+0.034+16.8321.86百萬44.34萬0.170.18
60437港交摩通七七牛B0.2750.310.2750.31+0.035+12.7271.20萬36500.240.25
60438騰訊摩通七六牛D0000.73+0.06+8.955000.610.59
60441恒指摩通七甲牛N0000.415+0.015+3.75000.360.36
60443長和摩通七六牛D0.2250.2250.2250.225+0.001+0.4461.30百萬29.25萬0.220.21
60446恒指法興七十牛P0000.44+0.015+3.529000.390.39
60449恒指法興七三熊A0.10.10.10.096-0.009-8.5713.00萬30000.130.13
60452恒指法興七十牛Q0000.42+0.015+3.704000.370.37
60453恒指法興七十牛R0000.4+0.015+3.896000.350.35
60454騰訊匯豐七八牛A0000.72+0.05+7.463000.610.59
60455長和匯豐七七牛B0000.21800000.210.21
60457長和匯豐七十牛A0000.33500000.330.33
60462中化摩通七乙牛A0.0550.0620.0550.06+0.001+1.6951.01千萬59.75萬0.050.06
60463吉利摩通七十牛B0.3250.3250.2950.34-0.01-2.85718.00萬5.76萬0.400.35
60465恒指摩通七十牛M0.1430.1430.1410.143+0.013+101.49百萬21.07萬0.100.10
60466恒指摩通七乙牛W0.1490.1530.1490.161+0.014+9.5241.28百萬19.16萬0.110.11
60467騰訊匯豐七六牛D0000.65+0.05+8.333000.540.51
60468騰訊匯豐七八牛B0000.69+0.06+9.524000.580.55
60470長地法興七乙牛A0000.154+0.007+4.762000.140.15
60471長地法興七十牛A0.1120.1120.1120.116+0.006+5.455100.00萬11.20萬0.100.11
60472匯豐法興八甲牛A0000.227-0.004-1.732000.230.23
60473工行匯豐七乙熊A0000.085-0.002-2.299000.100.10
60476匯豐法興八九牛A0000.213-0.003-1.389000.210.21
60478聯想東亞八九牛A0000.149+0.002+1.361000.140.13
60479長和東亞八一牛A0000.27500000.270.26
60488長和法興七乙牛A0000.24800000.240.24
60489長和法興七乙牛B0000.22100000.210.21
60496中企瑞銀七九牛F0.1270.1350.1270.135+0.006+4.6513.27百萬42.83萬0.110.11
60498中海摩通七甲牛B0.3150.340.2950.34-0.03-8.1082.45百萬81.16萬0.340.31
60500中海匯豐七乙牛A0.3450.350.3350.355-0.035-8.97414.00萬4.78萬0.370.35
60501萬科匯豐七乙牛A0.510.510.50.5-0.08-13.7936.40萬3.23萬0.480.37
60502吉利匯豐七乙牛B0000.3700000.420.37
60504恒指瑞銀七十牛T0000.39+0.015+4000.340.34
60507恒指瑞銀七乙牛G0000.43+0.02+4.878000.380.38
60516中化匯豐八四熊A0.1410.1410.1390.139-0.002-1.41814.00萬1.96萬0.150.14
60522恒指匯豐七七牛O0.1330.1330.1330.133+0.008+6.476.00萬10.11萬0.110.10
60525匯豐瑞銀七六牛B0000.23-0.005-2.128000.230.23
60526匯豐瑞銀七六牛C0000.26500000.260.26
60527銀河摩通七乙牛A0.1490.1530.1490.152+0.011+7.80137.00萬5.59萬0.130.12
60529恒指瑞信七九牛M0000.4+0.015+3.896000.340.34
60538恒指瑞銀七三牛G0000.71+0.02+2.899000.660.67
60540恒指瑞信七九牛N0000.425+0.005+1.19000.370.37
60541恒指瑞銀七三牛H0000.81+0.01+1.25000.770.77
60543恒指瑞信七九牛O0000.45+0.02+4.651000.390.40
60547恒指瑞信七乙牛F0.1310.1310.130.132+0.014+11.8641.14千萬1.48百萬0.090.09
60548恒指瑞銀七三牛I00000000.000.00
60550恒指瑞銀七六牛C00000000.000.00
60563恒指摩通七甲牛O0000.425+0.015+3.659000.370.37
60565騰訊摩通七七牛E0000.77+0.06+8.451000.650.63
60572長和摩通七七牛B0.250.250.250.25500500012500.250.24
60579恒指高盛七甲牛G0000.445+0.02+4.706000.390.39
60580恒指高盛七乙牛A0000.415+0.02+5.063000.360.36
60583恒指高盛七乙牛M0.1540.1680.1540.169+0.017+11.1842.99百萬46.75萬0.120.12
60585恒指法興七甲牛Q0000.405+0.01+2.532000.360.36
60587恒指法興七甲牛R0000.38+0.01+2.703000.330.33
60602恒指法興八四牛I0000.167+0.011+7.051000.120.12
60610恒指摩通七甲牛J0.140.1530.1390.152+0.014+10.1451.13千萬1.64百萬0.100.10
60615港交摩通七九牛A0000.55+0.02+3.774000.500.51
60616聯想匯豐七十熊A0000.184-0.006-3.158000.200.20
60619農行摩通七八牛A0000.136-0.001-0.73000.130.13
60628恒指瑞信七九牛P0000.42+0.02+5000.360.36
60637恒指瑞信七九牛Q0000.38+0.02+5.556000.320.32
60639恒指法巴七九牛D0000.39+0.015+4000.340.34
60640恒指麥銀七三牛F0.2340.2410.2320.24+0.009+3.8961.56百萬37.31萬0.220.22
60641中銀法興八十牛B0000.04600000.040.04
60642中海法興七乙牛B0000.43-0.03-6.522000.430.40
60643中聯法興七乙牛A0000.193-0.01-4.926000.140.12
60644吉利法興八七牛B0000.45-0.005-1.099000.500.45
60646吉利法興七九牛A0000.4100000.460.41
60648恒指瑞銀七十牛U0000.37+0.02+5.714000.320.32
60653銀河海通七甲牛A0001.54+0.11+7.692001.331.24
60655中企摩通七乙牛A0000.45+0.005+1.124000.430.43
60660恒指瑞銀七九牛C0000.41+0.02+5.128000.360.36
60663恒指瑞銀七甲牛U0000.425+0.02+4.938000.370.37
60664吉利法興七甲牛A0000.37-0.005-1.333000.420.37
60666中油海通七七牛A0000.154+0.004+2.667000.150.16
60669平安摩通七四牛D0000.115+0.003+2.679000.100.10
60671南中海通八一牛A0.1150.1170.1130.115+0.001+0.8772.78百萬31.94萬0.110.12
60673恒指摩通七甲牛P0000.385+0.015+4.054000.330.33
60683平安法興八一牛A0.0490.050.0490.05+0.002+4.16716.50萬82450.040.04
60694恒指高盛七甲牛H0000.395+0.015+3.947000.340.34
60700恒指瑞銀七甲牛I0.1240.1350.1240.135+0.014+11.5732.00萬3.99萬0.090.09
60708建行瑞銀七九牛A0.0740.0780.0740.076+0.002+2.7035.44百萬40.86萬0.060.07
60712中聯瑞信七八牛A0000.25-0.01-3.846000.200.18
60714聯想瑞信七八熊A0.0960.0960.0960.099-0.007-6.60410.00萬96000.120.12
60715恒指海通七九牛A0000.415+0.02+5.063000.370.37
60716恒指海通七十牛D0000.415+0.015+3.75000.360.37
60717恒指海通七十牛E0000.405+0.02+5.195000.350.35
60719聯想瑞信七八熊B0.1460.1510.1460.15-0.006-3.84635.40萬5.18萬0.170.17
60721吉利瑞信七九牛B0.2950.3250.2750.32002.50萬75000.370.32
60722瑞聲瑞信七甲牛A0.1390.1460.1370.144-0.01-6.4943.62百萬51.59萬0.130.13
60723恒指瑞信七四牛V0.1470.1480.1470.15+0.016+11.9451.00萬7.50萬0.100.10
60725中移摩通七乙牛B0.080.090.080.09+0.029+47.5413.48千萬3.01百萬0.050.05
60728恒指摩通七乙牛X0000.153+0.012+8.511000.110.10
60737中証匯豐七九牛A0000.7600000.720.73
60738恒指匯豐七九牛A0000.285+0.01+3.636000.250.25
60740恒指匯豐七八牛C0000.275+0.01+3.774000.240.24
60744恒指法興八四牛J0.1320.1320.1320.133+0.01+8.131.20百萬15.84萬0.090.09
60746恒指高盛七乙牛D0.1430.1560.1430.157+0.014+9.792.60百萬38.10萬0.110.11
60760恒指法巴七四熊E0.0240.0250.0140.014-0.012-46.1544.45千萬89.22萬0.070.07
60761恒指法巴七四熊F0.0450.0480.0260.027-0.02-42.5533.42億1.10千萬0.090.09
60763海通匯豐七八牛A0000.6900000.690.70
60768恒指法興七十牛S0000.38+0.015+4.11000.330.33
60769恒指匯豐七甲熊D0.1830.1830.1740.177-0.01-5.3481.34百萬23.76萬0.210.21
60780新地匯豐八四牛A0000.148+0.001+0.68000.130.13
60781吉利匯豐八四牛A0.290.290.290.3-0.015-4.76230.00萬8.70萬0.360.32
60787恒指瑞信七十牛R0000.415+0.02+5.063000.360.36
60789恒指瑞信七甲牛P0000.39+0.02+5.405000.330.33
60791南中匯豐八四牛A0.0370.0370.0350.038+0.001+2.70315.00萬54500.040.05
60795A中匯豐八四牛A0.0470.0490.0470.047+0.002+4.4446.49百萬30.77萬0.040.05
60797恒指匯豐七甲牛L0.1180.1180.1180.119+0.006+5.3110.00萬1.18萬0.090.09
60799恒指麥銀七三牛G0000.21500000.200.20
60800恒指法巴七甲牛B0.1340.1470.1330.147+0.014+10.5266.00千萬8.42百萬0.100.10
60814恒指瑞銀七乙牛H0000.375+0.02+5.634000.320.32
60815恒指瑞銀七十牛V0000.365+0.015+4.286000.320.32
60819恒指高盛七乙牛O0.1460.1460.1460.146+0.014+10.6063.00萬43800.100.09
60828中壽瑞信七十牛A0.490.490.4850.49+0.01+2.0838.00萬3.89萬0.390.37
60830恒指摩通七甲牛Q0000.375+0.015+4.167000.320.32
60834匯豐摩通七七牛B0000.206-0.004-1.905000.210.21
60838南中摩通七七牛A0.1130.1150.1110.112-0.001-0.8852.40百萬27.22萬0.110.12
60842恒指瑞信七五熊K0.0150.0160.010.01-0.006-37.53.36千萬39.16萬0.050.05
60883中企瑞信七六熊C0.0220.0220.0110.014-0.007-33.3331.08千萬14.95萬0.040.04
60897港交摩通七十牛A0000.59+0.02+3.509000.530.55
60903恒指摩通七甲牛K0.120.1350.120.134+0.014+11.6675.09千萬6.43百萬0.090.09
60904騰訊匯豐七七牛D0000.54+0.045+9.091000.450.42
60905建行匯豐七七牛A0000.1600000.150.15
60907恒指匯豐七七牛E0000.25+0.01+4.167000.210.21
60914恒指摩通七四熊T0.0130.0240.0110.011-0.012-52.1742.81億4.52百萬0.070.07
60921恒指麥銀七三牛H0.2140.2140.2140.214+0.009+4.3910.00萬2.14萬0.180.18
60924恒指麥銀七三牛I0000.197+0.011+5.914000.170.17
60929恒指摩通七五熊G0.0480.0510.0250.027-0.023-4626.11億1.12億0.090.10
60937恒指法興七甲牛S0000.37+0.01+2.778000.320.32
60940恒指法興七十牛V0000.35+0.015+4.478000.300.30
60946恒指法巴七十牛F0000.34+0.01+3.03000.290.29
60950吉利摩通七乙牛C0000.305-0.005-1.613000.360.31
60951瑞聲摩通七甲牛A0.140.1420.1320.139-0.009-6.0813.45百萬47.64萬0.120.13
60955中壽摩通七甲牛C0.4550.50.4550.49+0.015+3.1584.41百萬2.13百萬0.390.38
60956騰訊摩通七乙牛K0.2950.310.290.31+0.06+2453.60萬16.09萬0.200.17
60962中險摩通七乙牛B0.2020.2040.2020.204+0.005+2.51327.00萬5.48萬0.160.15
60964新地摩通七乙牛B0.1580.1610.1550.161002.62百萬41.28萬0.140.14
60969中聯匯豐八三牛A0000.2600000.200.18
60970恒指瑞銀七甲牛W0000.35+0.015+4.478000.300.30
60971恒指瑞銀七甲牛X0000.47+0.015+3.297000.420.42
60973恒指匯豐七乙牛D0.1060.1090.1060.109+0.009+91.53百萬16.43萬0.080.08
60976恒指匯豐七九牛R0.1230.1310.1220.13+0.011+9.24449.00萬6.12萬0.100.09
60977恒指匯豐七九牛S0.1120.120.110.119+0.011+10.1856.66百萬77.63萬0.080.08
60982恒指瑞信七十牛S0000.37+0.02+5.714000.310.31
60983恒指瑞信七十牛T0000.35+0.02+6.061000.290.29
60987恒指瑞銀七五熊L0.0390.0480.0210.021-0.019-47.52.12億6.12百萬0.080.08
60992恒指法興八四牛M0.1290.1380.1280.139+0.013+10.3172.23百萬30.52萬0.090.09
61003恒指摩通七四熊R0.0580.0580.0380.039-0.019-32.75943.03億2.12億0.100.10
61005恒指摩通七乙牛N0000.35+0.015+4.478000.300.30
61011騰訊摩通七四牛C0.60.60.60.6+0.06+11.1115.00萬3.00萬0.490.46
61014A中摩通七八牛A0.1710.1710.1680.168+0.002+1.2052.66百萬45.00萬0.170.17
61023恒指法興七十牛X0000.365+0.01+2.817000.320.32
61029恒指法興七甲牛U0000.33+0.015+4.762000.280.28
61030恒指摩通七四熊Y0.0680.0690.050.051-0.019-27.1431.70億9.30百萬0.110.11
61034中油摩通七乙牛A0.0740.0770.0740.077+0.004+5.47994.00萬7.05萬0.070.08
61035長和摩通八一牛A0000.15500000.150.14
61037平安匯豐七五牛A0001.1100001.021.00
61040南中摩通八二牛A0000.09400000.090.10
61050騰訊匯豐七六牛E0.50.520.50.52+0.045+9.47421.00萬10.52萬0.410.39
61051南中匯豐七四牛A0.0990.1030.0990.103+0.001+0.9860.00萬5.98萬0.100.11
61052A中匯豐七四牛A0000.16900000.170.17
61053中企法巴七九牛A0000.215+0.006+2.871000.190.19
61055港交法巴七六牛A0000.285+0.025+9.615000.230.24
61069恒指瑞信七九牛S0000.335+0.02+6.349000.280.28
61079恒指瑞信七九牛T0000.36+0.02+5.882000.300.31
61105中化匯豐七十牛A0.1010.1040.10.101+0.001+12.72百萬27.72萬0.090.10
61106長和匯豐七甲牛A0000.11400000.110.11
61114恒指瑞信七四熊Y0.020.0230.010.01-0.013-56.5221.47億2.14百萬0.060.06
61117海油摩通七七牛A0.290.290.290.29-0.005-1.69580.00萬23.20萬0.280.30
61121恒指瑞銀七十牛X0.3350.3350.3350.335+0.02+6.34950.00萬16.75萬0.280.28
61126恒指瑞銀七十牛Y0000.345+0.015+4.545000.300.30
61128恒指瑞銀七九牛S0000.405+0.015+3.846000.350.35
61131恒指瑞信七四熊Z0.0320.0320.0150.016-0.016-501.41億2.72百萬0.070.07
頁數:12345678

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。

建議瀏覽器: Chrome, Firefox, Safari, IE9或以上

信報財經新聞有限公司版權所有,不得轉載。
Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.

00001長江和記實業97.8000.000 (0.0%)00002中電控股80.600+0.150 (+0.2%)00003香港中華煤氣15.4000.000 (0.0%)00004九龍倉集團69.0000.000 (0.0%)00005匯豐控股63.0000.000 (0.0%)00006電能實業67.200+0.250 (+0.4%)00011恒生銀行157.400-0.700 (-0.4%)00012恒基地產48.300-0.600 (-1.2%)00016新鴻基地產114.300-0.600 (-0.5%)00017新世界發展9.770-0.150 (-1.5%)00019太古股份公司A77.750+0.600 (+0.8%)00023東亞銀行32.300+0.150 (+0.5%)00027銀河娛樂41.600-0.100 (-0.2%)00066港鐵公司42.950+0.200 (+0.5%)00083信和置業13.840-0.140 (-1.0%)00101恒隆地產20.700+0.050 (+0.2%)00135昆侖能源7.140-0.100 (-1.4%)00144招商局港口22.050+0.250 (+1.1%)00151中國旺旺5.160+0.060 (+1.2%)00175吉利汽車12.280+0.420 (+3.5%)00267中信股份11.080-0.160 (-1.4%)00293國泰航空11.280+0.280 (+2.5%)00386中國石油化工股份6.200+0.070 (+1.1%)00388香港交易所196.4000.000 (0.0%)00688中國海外發展23.750-0.200 (-0.8%)00700騰訊控股225.200+2.200 (+1.0%)00762中國聯通10.460+0.340 (+3.4%)00823領展房產基金52.950-0.050 (-0.1%)00836華潤電力14.340-0.180 (-1.2%)00857中國石油股份5.780-0.010 (-0.2%)00883中國海洋石油9.240+0.350 (+3.9%)00939建設銀行6.390-0.010 (-0.2%)00941中國移動86.450-0.800 (-0.9%)00992聯想集團4.910-0.020 (-0.4%)01038長江基建集團61.950-0.300 (-0.5%)01044恒安國際59.850-0.050 (-0.1%)01088中國神華18.560-0.040 (-0.2%)01109華潤置地22.450+0.100 (+0.4%)01113長江實業地產54.200+0.250 (+0.5%)01299友邦保險50.100-0.100 (-0.2%)01398工商銀行5.160-0.010 (-0.2%)01880百麗國際5.140-0.040 (-0.8%)01928金沙中國有限公司35.050-0.200 (-0.6%)02018瑞聲科技98.000+2.750 (+2.9%)02318中國平安43.850+0.200 (+0.5%)02319蒙牛乳業15.260+0.020 (+0.1%)02388中銀香港32.400+0.600 (+1.9%)02628中國人壽24.000-0.300 (-1.2%)03328交通銀行6.090-0.020 (-0.3%)03988中國銀行3.920-0.020 (-0.5%)